ARCUS

Povinné informácie

Meno inštitúcie
    ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Adresa
   Skladná ul. č.4
   040 01  Košice

IČO: 355 38 562
DIČ: 202 15 888 55

Spôsob zriadenia
    Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja (viď. nižšie)

Zriaďovateľ
    Košický samosprávny kraj
    Námestie Maratónu mieru 1
    042 66 Košice

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do zariadenia sú dostupné na:
www.vucke.sk

Zverejnené objednávky, faktúry, zmluvy sú dostupné na:
www.vucke.sk

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne
    sekretariát riaditeľa
    ARCUS – ŠZ a ZpS
    Skladná 4
    040 01  Košice

poštou
    ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
    Skladná 4
    040 01 Košice

telefonicky
    (055) 7292 491

faxom
    (055) 7292 492

elektronickou poštou
    sekretariat@arcuskosice.sk

ZRIAĎOVACIA LISTINA Dodatok ku zriaďovacej listine ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Smernica o poskytovani informacii

Smernica na vybavovanie sťažností

Kolektívna zmluva 2017

Výročné správy Súhrné správy

ARCUS - koncepcia rozvoja zariadenia 11.2014 Cenník nadštandardných činnosti

EON 2016 ambulantná forma 2 EON 2016 ŠZ 2

EON 2016 ZpS 2.pdf eticky kodex zamestnancov zariadenia ARCUS 1. 1. 2016

Pravidlá na úschovu cenných vecí Pravidlá pre prijímanie darov.pdf

Smernica - postupy, podmienky poskytovania SS v zariadení ARCUS