ARCUS

BAZÁLNA STIMULÁCIA

     

Dňa 21. a 22. 11 2015 sa v našom zariadení ARCUS –ŠZ a ZpS, uskutočnil kurz bazálnej stimulácie pod vedením lektorky Mgr. Ireny Savkovej z Inštitútu Bazálnej stimulácie s.r.o.
Tohto kurzu sa zúčastnilo osem zamestnancov z nášho zariadenia- vedúca sestra p. Mgr. Miňová, zmenová sestra p. Morová, dve sestry p. Semanová, p. Lukáčová, dve sociálne pracovníčky p. Hambaleková, p. Prelichová a dve fyzioterapeutky p. Hoľáková a p. Batkovičová a zamestnanci z ďalších dvoch zariadení ( VIA LUX – Barca  a  LUMEN - Trebišov).
Čo je  bazálna stimulácia?
Bazálna stimulácia je ucelená pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia, ktorá sa vracia do raného ontogenetického vývinu človeka, v ktorom sú prvotné skúsenosti získavané prostredníctvom vlastného tela. Pri tejto koncepcii sa principiálne vychádza z toho, že centrálna nervová sústava je schopná sa do istej  miery adaptovať aj pri masívnom poškodení, pokiaľ budú kôrové oblasti dostatočným spôsobom aktivované a stimulované, čo je možné prostredníctvom jednoduchej  fyziologickej stimulácie receptorov aferentnými   / nervovými – dopravujúce popudy od periférie k centru/  dráhami  (Friedlová, 2007). 
Základnými prvkami konceptu :

  • Vnímanie
  • Pohyb
  • Komunikácia

V bazálnej stimulácii ide o stimuláciu všetkých receptorov aferentnými dráhami, preto prvkami tejto koncepcie sú jednotlivé zmysly. K základným prvkom patria tie zmysly, ktoré sú z hľadiska fylogenetického vývoja najstaršie (zrak, sluch, čuch, chuť a hmat ) . Pretože tieto zmysly sa u každého plodu vyvíjajú už v prvých týždňoch prenatálneho vývinu, u každého patria medzi najmenej poškodené. 

 

Somatická (telesná) stimulácia
Vnímanie tela v koncepcii bazálnej stimulácie rozlišuje tri diferencované pojmy :

  • vnímanie tela
  • telesná schéma
  •  telesný obraz

Somatická stimulácia poskytuje vnemy z povrchu tela prostredníctvom kožného orgánu.