ARCUS

Archív

s

 

Bazálna stimulácia

Dňa 17.06.2015 sa v zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS slávnostne otvorilo novovybudované 6. a 3. poschodie v rámci projektu TIS – Technická inovácia služieb

Sestry ľuďom

POĎAKOVANIE   DARCOM  2%  Z  DANÍ  

Ocenenie našich sestier

MASÁŽE

Poďakovanie za finančný dar

 

POĎAKOVANIE DARCOM 2% Z DANÍ

Občianske združenie  príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS  ďakuje všetkým darcom, ktorí prejavili nielen ochotu, ale aj skutočne darovali  2% zo svojich odovzdaných daní nášmu združeniu. Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili svoje pochopenie, spolupatričnosť a empatiu. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS a aj vďaka Vašej podpore môžeme pokračovať v poslaní nášho Občianskeho združenia. Vďaka Vašim príspevkom sme mohli obnoviť imobiliár záhrady zariadenia v podobe zakúpenia novej záhradnej hojdačky. Zároveň z týchto financií sme zabezpečili prečalúnenie stoličiek v kaplnke zariadenia. Ďalšie získané finančné príspevky budú využité na realizáciu aktivizačných činností pre čo najkvalitnejšie a zmysluplné trávenie voľného času našich prijímateľov sociálnej služby. Informácie  o aktivitách  a projektoch nájdete  aj na  našej web stránke.

ĎAKUJEME  za každú pomoc a  podporu.

 

Rekonštrukcia zariadenia ARCUS


Na základe zmluvy o dielo č.2186/2013 medzi Košickým samosprávnym krajom a DÚHA a.s. Prešov, ktorá nadobudla účinnosť dňom 9.4.2013, sa začali v zariadení ARCUS vykonávať stavebné práce s názvom "Rekonštrukcia DSS Skladná - Technická inovácia služieb". Začiatok realizácie prác - apríl 2013. Dokončenie realizácie - do 16 mesiacov od začatia prác.

Prosíme všetkých obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov zariadenia ARCUS o rešpektovanie obmedzení, pokynov a opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia prijímaných počas rekonštrukcie zariadenia.

 

 

 

REMINISCENCIA - účasť Slovenska na medzináronej konferencii vo Francúzsku

V dňoch 18. - 21.04.2013 sa vo francúzskom meste Perpignan uskutočnila Medzinárodná konferencia - Grundtvig Fund supported Programme - "Remembering Yesterday Caring Today Training" , ktorej hlavným cieľom bola výmena získaných zručností pri práci s ľuďmi s demenciou v procese reminiscenčných stretnutí - v procese práci so spomienkami. Medzinárodná konferencia bola zrealizovaná v rámci projektu "Remembering Together" (Spomínajme spolu), ktorý bol podporený Národnou agentúrou SAIAC. Účastníkmi konferencie boli Severné Írsko, Česká republika, Poľsko, Španielsko, Írsko, Anglicko, Holandsko a Nemecko.

Slovenskú republiku reprezentovali: Mgr. Iveta Kurčáková - vedúca sociálneho úseku zariadenia ARCUS- ŠZ a ZpS, Košice Mgr. Monika Takáčová - sociálna pracovníčka zariadenia ARCUS- ŠZ a ZpS, Košice PhDr. Erika Sučanská - riaditeľka N.O. Dominik, Veľká Lehota Mgr. Jana Vančová - psychológ

Projekt reminiscenčných stretnutí
 

Zmena názvu zariadenia


S účinnosťou od 01.01.2013 sa mení názov zariadenia z pôvodného ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na nový ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.
December

Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sú už čochvíľa tu a tieto najkrajšie sviatky roka chceme spríjemniť aj našim prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú súčasťou našich životov. Krásny vianočný darček v podobe vianočného koncertu, by sme prijímateľom sociálnych služieb radi darovali 21.12.2012 o 14.00 hod. Na krásnom koncerte vystúpi sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS pod vedením dirigenta štátneho divadla p. Igora Dohoviča. Na pripravovaný koncert sú srdečne pozvaní aj rodinní príslušníci našich prijímateľov a všetci návštevníci zariadenia ARCUS.

Čo nás čaká v mesiaci Október:

18.10.2012
Pri príležitosti „Dňa úcty k starším“ sa uskutoční posedenie pre obyvateľov zariadenia ARCUS.
Kultúrnym programom k tomuto posedeniu prispejú žiaci, študenti a seniori:
  1. 1. ZUŠ Bernoláková
  2. 2. Katolícka stredná pedagogická škola
  3. 3. Súbor Jazerčan z MČ Košice nad Jazerom

19.10.2012
Seniori zariadenia ARCUS – ŠZ, ZpS a DSS sa zúčastnia divadelného predstavenia „Posledné mesiace“ od autora Furio Bordona.

25.10.2012
V rámci svojich preventívnych aktivít pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v KE pripravuje pre našich seniorov besedu spojenú s ukážkami sebaobrany na tému „Bezpečná jeseň“.
September

Jesenná brigáda
V mesiaci september budeme realizovať brigádu v areáli zariadenia. Vyzbrojení hrabľami, metlami, handrami a fúrikmi  sa pustíme do práce.Týmto by sme chceli pozvať všetkych obyvateľov a zamestnancov, ktorím nie je ľahostajné v akom prostredí žijú a majú záujem svoje okolie skrášliť, aby prišli medzi nás nakoľko aj sama príroda sa pomaly pripravuje na svoj zimný spánok.

Naši jubilanti
Oslavy jubilantov v našom zariadení sa stali tradíciou, aby sme zablahoželali klientom, ktorí budú oslavovať svoje životné jubilea. Slávnostné posedenie pri občerstvení už tradične spríjemní svojim vystúpením hudobné teleso a týmto vytvoria príjemnú atmosféru a potešia srdcia našich jubilantov.

Návšteva divadelného predstavenia
V mesiaci september sa s našimi obyvateľmi chceme zúčastniť divadelného predstavenia podľa ich výberu. Tento krát nás cesta zavedie do DIVADLA JONÁŠA ZÁBORSKÉHO v Prešove.

Záhradná opekačka
Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. Aj my v našom zariadení sa chceme rozlúčiť s letom a privítať koniec a začiatok niečoho nového. Pestrost lístia, sivosť zeme.Teplo, ktoré vyžarujú sychravost hlásajúcu príchod jesene.

Záhradnou opekačkou pre obyvateľov
Vôňa pečených dobrôt, posedenie pri dobrej hudbe to je pozvánka pre Vás všetkých.


23. 08. 2012
Sa uskutočnia športové hry pre klientov zariadení sociálnych služieb, ktorí sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Športové hry sa uskutočnia v 
zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA STRÁŽSKE
Na športové hry sa pripravujeme aj my s trojčlenným družstvom s odhodlaním nielen zúčastniť sa, ale aj ukázať, že vek nie je nikdy žiadnou prekážkou k dosiahnutiu vytúženého cieľa.

26. 07. 2012
Po úspešnej opekačke sa v areáli nášho zariadenia uskutočnila akcia s názvom
Guláš párty
Príjemnú atmosféru júlového popoludnia dopĺňali ľudovými pesničkami aj členky folklórného súboru Matičiarky. Fotografie z akcie si môžete pozrieť v rubrike Fotogaléria.

21. 06. 2012
V areály zariadenia ARCUS sa uskutoční opekačka, ktorú bude organizovať výbor obyvateľov. Všetci ste srdečne vítaní.
výbor obyvateľov

20. 06. 2012 o 17.00 hod.
V Kultúrnom centre KSK sa seniori zariadenia ARCUS zúčastnia prednášky s názvom
" Kvetiny v interiéri a v záhrade"
Prednáška je spojená s besedou s Ing. Róbertom Gregorekom z Botanickej záhrady v Košiciach. Prednáška bude zameraná na to, ako sa treba starať o záhradu v rôznych ročných obdobiach, ktoré kvetiny sú vhodné pre pestovanie na balkóne, v záhrade a v interiéri.

20. 06. 2012 o 10.00 hod.
V Stredisku sociálnej pomoci Garbiarska 4, Ke sa seniori zariadenia ARCUS zúčastnia diskusie o,, Aktívnom starnutí ", ktorá bude pod vedením MUDr. Alžbety Malejčíkovej. Tento projekt sa uskutoční vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácia Orange.

14. 06. 2012 o 17.00 hod.
V Kultúrnom centre KSK sa seniori zariadenia ARCUS zúčastnia prednášky, ktorá je zameraná na starostlivosť o oči s názvom
" OKO do duše okno "
Prednášku bude viesť očná lekárka MUDr. Dagmar Takácsová . Prednáška sa zameria aj na to, aká je možná prevencia v ochrane očí, novodobé choroby očí a pod.

25.05.2012
Seniori zariadenia ARCUS- ŠZ, ZpS a DSS sa zúčastnia divadelného predstavenia „VTÁČATKO“ /COLOMBE/ J.Anouilh.

Ide o jednu z najlepších francúzskych hier 20. storočia, ktorá prináša smutnosmiešny príbeh mladého manželského páru, ktorý prechádza skúškou svoho vzťahu v atraktívnom prostredí divadelného sveta.

16. 5. 2012
V zariadení ARCUS- ŠZ, ZpS a DSS sa uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa Matiek.
V tento slávnostný deň svojim kultúrnym programom prispeli k spríjemneniu posedenia:
  1. 1. ZŠ Mateja Lechkého pod vedením p. Palčovej
  2. 2. Detský domov Košická Nová Ves
  3. 3. ZŠ Ľudovíta Fullu pod vedením p. Andrejkovej
  4. 4. ZŠ Polianska
  5. 5. ZUŠ Bernoláková Detská ľudová hudba ABOUČANE
    pod vedením Mgr. Ľudmily Tričákovej
Všetkým účinkujúcim veľmi pekne ďakujeme. Momenty z programu nájdete v sekcii fotogaléria.