ARCUS

Povinné informácie

Meno inštitúcie
    ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Adresa
   Skladná ul. č.4
   040 01  Košice

IČO: 355 38 562
DIČ: 202 15 888 55

Spôsob zriadenia
    Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja (viď. nižšie)

Zriaďovateľ
    Košický samosprávny kraj
    Námestie Maratónu mieru 1
    042 66 Košice

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do zariadenia sú dostupné na:
www.vucke.sk

Zverejnené objednávky, faktúry, zmluvy sú dostupné na:
www.vucke.sk

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne
    sekretariát riaditeľa
    ARCUS – ŠZ a ZpS
    Skladná 4
    040 01  Košice

poštou
    ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
    Skladná 4
    040 01 Košice

telefonicky
    (055) 7292 491

faxom
    (055) 7292 492

elektronickou poštou
    sekretariat@arcuskosice.sk

ZRIAĎOVACIA LISTINA Dodatok ku zriaďovacej listine ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Smernica o poskytovani informacii

Smernica na vybavovanie sťažností

Kolektívna zmluva 2019

Výročné správy Súhrné správy

ARCUS - koncepcia rozvoja zariadenia 11.2014 Cenník nadštandardných činnosti

EON ambulantná forma EON ŠZ

EON ZpS eticky kodex zamestnancov zariadenia ARCUS 1. 1. 2016

Pravidlá na úschovu cenných vecí Pravidlá pre prijímanie darov.pdf

Smernica - postupy, podmienky poskytovania SS v zariadení ARCUS

Strategická vízia poslanie a ciele zariadenia

Domáci poriadok