ARCUS

O nás

Zariadenie bolo zriadené Krajským úradom v Košiciach dňa 1. augusta 2001 ako Domov dôchodcov a slávnostné otvorenie sa konalo 28.septembra 2001. Zriaďovacou listinou zo dňa 20.12.2001 sa reprofilizovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Od 1. júla 2002 je rozpočtovou organizáciou Košického samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Od 1. januára 2010 sa znova reprofilizovalo na zariadenie ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.
Od 1.1.2013 došlo v zariadení ARCUS k ukončeniu poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a tým aj k zmene názvu zariadenia na ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou pre 220 prijímateľov sociálnej služby a ambulantnou formou v špecializovanom zariadení pre 10 prijímateľov sociálnej služby.

 

Budova Zadna cast

Formy sociálnej starostlivosti v zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS :

V Špecializovanom zariadení sa

 • poskytuje

  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - ošetrovateľská starostlivosť
  - pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov
  - ubytovanie
  - stravovanie
  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  - osobné vybavenie

 • zabezpečuje

  - rozvoj pracovných zručností
  - záujmová činnosť

 • utvárajú podmienky na

  - vzdelávanie
  - úschovu cenných vecí


  Ambulantná forma sociálnej služby v špecializovanom zariadení vytvára podmienky na aktivizáciu človeka, počas ktorej ho zapája do tvorivých činnosti, pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie. Okrem iného zabezpečuje aj záujmovú činnosť formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít, po ukončení ktorých sa prijímateľ tejto formy sociálnej služby vracia do známeho domáceho prostredia.

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 

  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - ošetrovateľská starostlivosť
  - pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov
  - ubytovanie
  - stravovanie
  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  - osobné vybavenie
  - utvárajú sa podmienky na vzdelávanie
  - zabezpečuje sa záujmová činnosť