ARCUS

Podmienky prijatia

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Príjímanie občanov do Špecializovaného zariadenia

Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Úradu KSK.
Podkladom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je posudok. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Úradom KSK na základe podanej žiadosti občana .

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba ambulantnou a celoročnou pobytovou formou dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V Špecializovanom zariadení sa prijímateľom sociálnej služby poskytujú:

  a) odborné činnosti -  za ošetrovateľskú činnosť

 • 1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť,
  5.  pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa     do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov

  b) obslužné činnosti

 • 1. ubytovanie,
  2. stravovanie,
  3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

  c) ďalšie činnosti

 • 1. poskytovanie osobného vybavenia,
  2. zabezpečuje sa záujmová činnosť
  3. zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností
  4. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do Špecializovaného zariadenia:

 • - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS
  - Lekársky nález
  - Vyhlásenie o príjme FO
  - Vyhlásenie o majetku FO
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • Príjímanie občanov do Zariadenia pre seniorov

  Posudzovanie žiadostí – tzv. posudkovú činnosť pre sociálne služby, ktorými je umiestnenie v zariadení pre seniorov zabezpečuje pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice Magistrát Mesta Košice,
  - žiadosť občana, ktorý má záujem o umiestnenie v ZpS a má trvalý pobyt mimo Ke žiadosť o umiestnenie rieši OÚ, kde má občan trvalý pobyt

  Občan je povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

  V zariadení pre seniorov sa príjímateľom sociálnej služby poskytujú:

   a) odborné činnosti - za ošetrovateľskú činnosť

  • 1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ošetrovateľská starostlivosť,
   5. pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov

   b) obslužné činnosti

  • 1. ubytovanie,
   2. stravovanie,
   3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

   c) ďalšie činnosti

  • 1. poskytovanie osobného vybavenia,
   2. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
   3. zabezpečuje sa záujmová činnosť

  Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do Zariadenia pre seniorov:

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

  a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3, alebo
  b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.