ARCUS

Úhrada za sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v súlade so VZN KSK č. 17/2012 z 22.októbra 2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť od 1.1.2013 úhradu za poskytovania sociálnej služby v zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS nasledovne:

Úhrady v zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS Cenník nadštandardných činností Úhrady v zariadení ARCUS v ŠZ - ambulantná forma Cenník za poskytovanie zdravotníckych pomôcok