ARCUS

Služby

 1. Odborné činnosti
 2. Obslužné činnosti
 3. Ďalšie činnosti

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby patrí medzi odborné činnosti podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách.
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama (tzv. Bartelov index).
Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborne vzdelaný personál, ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc, podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

      V zariadení pre seniorov poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré je možné poskytovať v zariadení sociálnych služieb. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu na základe vypracovaných ošetrovateľských štandardov. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry a opatrovatelia.
Prijímateľ sociálnej služby je po prijatí do zariadenia podrobený hygienickému filtru. Počas pobytu v zariadení mobilní prijímatelia sociálnej služby svoju osobnú hygienu vykonávajú sami. V prípade imobilných a čiastočne mobilných prijímateľov sociálnej služby je ranná a večerná toaleta vykonávaná denne zdravotníckym personálom. Celkový kúpeľ sa u imobilných prijímateľov sociálnej služby realizuje podľa harmonogramu, u niektorých prijímateľov sociálnej služby je realizovaný aj denne podľa potreby. Osobná bielizeň sa u všetkých prijímateľov sociálnej služby vymieňa podľa potreby, posteľná bielizeň sa vymieňa 1x za dva týždne alebo podľa potreby. Prijímatelia sociálnej služby, resp. ich rodinní príslušníci si z vlastných finančných prostriedkov hradia sami doplatky za lieky, príp. hygienické pomôcky...

Lekárska starostlivosť je zabezpečená dvoma zmluvnými všeobecnými lekármi. Jeden z nich systematicky ordinuje v zariadení denne, priebežne kontroluje zdravotný stav obyvateľov, predpisuje lieky a doporučuje ďalšie odborné vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach. Druhý lekár uvedené úkony vykonáva počas svojich ordinačných dní, v prípade potreby aj mimo nich. Odbornými lekármi systematicky ordinujúcimi v zariadení je gerontopsychiater, zubár, diabetológ, psychológ. Mimo pracovnej doby, počas dní pracovného pokoja a akútnych prípadoch je starostlivosť riešená lekárskou pohotovostnou službou. Ostatné odborné vyšetrenia sú realizované v zdravotníckych zariadeniach. Podľa stupňa odkázanosti sú na odborné vyšetrenia prijímatelia sociálnej služby sprevádzaní opatrovateľkou.

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje najpočetnejšia časť personálu pod vedením vedúcej zdravotného úseku, ktorá riadi: sestry, opatrovateľky, pomocných opatrovateľov a rehabilitačných pracovníkov. Systematicky a priebežne je tento personál odborne školený inštitúciami ako Štátny zdravotný ústav, účasťou na odborných seminároch, odbornými lektormi z dodávateľských firiem zdravotníckeho materiálu, lekármi, odberom odbornej literatúry a časopismi, školeniami v rámci zariadenia.

Zubár

Odsávačka CLINIC Plus

Je prístroj, ktorý slúži na odsávanie sekrétov – hlienov. V zariadení ARCUS bude odsávačka využívaná u chorých, kde bude zvýšená produkcia hlienov pri zápaloch HDC ( horných dýchacích ciest ) a pri Pneumónii ( zápale pľúc ), kedy chorý nebude schopný sám vykašľať vo zvýšenej miere produkujúce sa hlieny.

Odsavacka

Zariadenie spĺňa všetky technické štandardy a bezpečnostné predpisy.

Polohovateľná posteľ s elektrickým zdvihom.
Postel

V decembri 2012 zariadenie ARCUS zakúpilo 10 kusov polohovateľných postelí so zábranami na kolieskach. Nákup bol realizovaný z prevádzkových finančných zdrojov. Postele sú polohovateľné do štyroch polôh pomocou elektromotorov a dajú sa elektricky zdvihnúť do potrebnej výšky. Týmito funkciami umožňujú pohodlnejšiu a kvalitnejšiu manipuláciu personálu s klientmi pri vykonávaní toalety, kŕmení, zmene polohy klienta a iných úkonoch, pri ktorých je potrebné meniť výšku postele. Zakúpením týchto postelí sa snažíme o maximálny komfort a vysokú kvalitu života prijímateľov sociálnej služby žijúcich v našom zariadení.

GK MAGIC 1000 výškovo nastaviteľná vaňa
Postel

Koncom minulého roka 2012 do zariadenia ARCUS boli zakúpené z dotácii MPSVaR dve hydromasážne výškovo nastaviteľné vane prístupné z troch strán.
Majú moderný desing s ovládacím pultom. Na vnútornom profile vane sú opierky na ruky a prídržné madlá. Obsluhuje sa pomocou dotykových spínačov a možno je spustiť len s magnetickou kartou. Tým je zaručené, že vaňu môže naštartovať iba oprávnená osoba. Vaňa je kompatibilná so zdvíhacími zariadeniami, čím klienti majú zabezpečené pohodlné naloženia do vane.

Sociálne poradenstvo

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov našich prijímateľov sociálnej služby a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci (psychologickej, právnej, inej). V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme poradenské služby aj občanom mesta Košice a blízkeho okolia. Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov alebo v inom zariadení v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.
Súčasťou sociálno- poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby . Našim cieľom je podporovať samostatnosť prijímateľov pri všetkých činnostiach a aktivitách. To realizujeme nácvikom a rozvojom sociálnych zručností, posilňovaním samostatných návykov pri sebaobsluhe a pri sociálnych aktivitách (napr. samostatná orientácia v novom prostredí, samostatné vybavovanie jednoduchých úradných záležitostí a podobne). V neposlednom rade úlohou sociálnej rehabilitácie je socializácia prijímateľa sociálnej služby do nového sociálneho prostredia, do ktorého prichádza.

Rehabilitačná činnosť

Rehabilitačná činnosť je zabezpečovaná kvalifikovanými rehabilitačnými pracovníkmi vo vyhradených priestoroch telocvične a miestnosti elektroliečby, ktorým to odporučil odborný lekár. Prístrojové vybavenie je veľmi dobré, k dispozícii je biolampa, prenosný perličkový masážny prístroj na vodoliečbu nôh, prístroj na liečbu bolesti magnetickou rezonanciou, ultrazvuk a parafín.

TelocvičňaTelocvičňa

Telocvičňa Telocvičňa 1


Fyzioterapia

Obslužné činnosti

Ubytovanie

Ubytovacia časť na 1. až 5. podlaží pozostáva z rovnej časti, kde sa nachádza 11 - dvojposteľových izieb a úskokovej časti, kde je 9 - dvojposteľových izieb. Každá izba je vybavená uniformným zariadením, predsieňou, vlastným hygienickým zázemím, balkónom. V záujme adaptácie si prijímatelia sociálnej služby môžu interiér vybaviť bytovými doplnkami a elektrospotrebičmi.

 

 

 


Na 6. podlaží sa nachádza 18 – jednoposteľových izieb a 1 dvojlôžková izba pre manželský pár. Izby sú nadštandardne vybavené, sú tu vstavané skrine, kuchynská linka vybavená zabudovanými elektrospotrebičmi ako chladnička, mikrovlnka, varná konvica, polohovateľná posteľ. Zariadenie nemá charakter nemocničného prostredia, spĺňa všetky podmienky poskytovania pomoci pri životne nevyhnutných dôležitých úkonov. Pocit väčšej istoty a bezpečnosti dodáva občanom aj signalizačné prepojenie s centrálnym panelom v ošetrovni na každom podlaží, ktoré je možné využiť kedykoľvek, zvlášť pri náhlych príhodách a nevoľnosti.Prízemie - tvorí vstupná hala, kuchyňa a jedáleň. Interiér a exteriér zariadenia je bezbariérový.

Vestibul1 Vestibul

Objekt areálu – je situovaný v centre mesta, mestskej časti Košice - Juh. Primerane veľký areál má svoju relaxačnú časť a dostatok zelene. Situovaná budova zariadenia pozostáva zo 6 - nadzemných podlaží a 1 podzemného podlažia a je členená na 2 trakty. Spoločné priestory sú riešené veľkoryso, s možnosťami využitia k spoločensko – kultúrnym aktivitám jednotlivcov a  skupín. Projektové členenie vytvorilo priestranné, svetlé a vzdušné priestory zariadenia, ako aj veľká záhrada so svojou  relaxačnou zónou, sú pozitívom pre celkovú psychoklímu prijímateľov sociálnych služieb v zariadení ARCUS.

 Stravovanie

Príprava stravy sa zabezpečuje vo vlastnej stravovacej prevádzke, ktorá je stavebne a priestorovo oddelená od ostatných priestorov. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť odoberať racionálnu, šetriacu a diabetickú stravu. Možnosť odobratia jedál je 5 krát, v prípade diabetickej stravy 6 krát denne.
Jedálny lístok je pripravovaný s cieľom naplánovať chutné, rôznorodé a výživné jedlá. Vydáva sa raz týždenne. Stravovanie mobilných prijímateľov sociálnej služby prebieha v spoločnej jedálni s kapacitou 68 miest. Títo prijímatelia sociálnej služby sú obsluhovaní opatrovateľským personálom. Imobilným a čiastočne mobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava podáva na izbách, kam je donášaná pojazdnými termo kontajnermi a na izbe je servírovaná.

Jedalen Jedalen 1

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Zariadenie disponuje vlastnou práčovňou, kde v pravidelných denných intervaloch, alebo podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva prijímateľov. Upratovanie obytných a spoločenských priestorov zabezpečujú interní zamestnanci.

Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí

Naše zariadenie ma vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí klientov v osobitnom bezpečnom priestore. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci od klienta, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo počas pobytu v zariadení. Pri prevzatí cenných vecí uzatvorí poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zaeviduje do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Aktivizačná činnosť

Aktivizačné a záujmové aktivity sú realizované priebežne podľa záujmu a zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby počas jednotlivých dní v týždni. Aktivizačné činnosti sú zamerané na rozvoj schopností a zručností  prijímateľov sociálnej služby a zahŕňajú kultúrnu činnosť, spoločenskú, športovú a rekreačná činnosť. Realizujú sa v miestnostiach ergoterapie, veľkej spoločenskej miestnosti, knižnici, v areály zariadenia.

Aktivizácia seniorov v zariadení  sa uskutočňuje prostredníctvom aktivizačných programov:

 • aktivizačné programy s prvkami muzikoterapie
 • tréning pamäte pre seniorov s demenciou
 • aktivizačné programy s prvkami reminiscencie
 • tanečno - pohybová aktivizácia
 • aktivizácia formou terapeutických bábik - „empaty dolls“
 • canisterapia
 • aktivizačné programy s prvkami ergoterapie
 • dopoludnia so spoločenskými hrami
 •  športové aktivity
 •  kultúrno – spoločenské podujatia
Záujmová činnosť

Vychádza zo záujmov a záľub prijímateľov sociálnych služieb. Zariadenie disponuje s bohato vybavenou knižnicou, ktorá sa nachádza na 4. podlaží. V spoločenských miestnostiach na každom podlaží môžu prijímatelia sociálnych služieb sledovať televíziu, premietať videofilmy a venovať sa rôznym spoločenským aktivitám. Pre organizovanie spoločných kultúrno-spoločenských podujatí slúži spoločenská miestnosť vybavená LCD projektorom s ozvučením. V oblasti športu a relaxácie  si môžu prijímatelia sociálnych služieb zahrať stolný tenis, stolný hokej, stolný futbal, snooker či petangue.

 

Kultúrne a spoločenské akcie

Záštitu nad realizáciou kultúrno - spoločenských aktivít má sociálny úsek v spolupráci so zdravotným úsekom, s ostatnými úsekmi a samosprávnym výborom prijímateľov sociálnej služby. Kultúrno - spoločenská činnosť pozostáva predovšetkým z kultúrnych programov pri rôznych príležitostiach, ktoré svojím vystúpením spríjemňujú deti materských, základných, stredných škôl a iné hudobné telesá a skupiny.

Individuálne a skupinové terapie

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme sociálne služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov. Každý klient má vypracovaný individuálny rozvojový plán. Za účelom zvyšovania kvality služieb je spracovaný systém vzdelávania zamestnancov. Našou prioritou je neustále zlepšovanie kvality života seniorov, z tohto dôvodu poskytujeme: bibliotarapiu, canisterapiu, ergoterapiu, muzikoterapiu, pracovnú terapiu – realizácia na báze dobrovoľnosti.
Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb ( pedikúra, manikúra, kadernícke, holičské služby a iné, podľa individuálnych požiadaviek klientov).

Canisterapia

Canisterapia (lat. canis = pes) je jednou z foriem animoterapie.

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

V našom zariadení sa realizuje riadený druh canisterapie, pri ktorej pes patrí terapeutovi, ktorý s ním navštevuje pacientov. Starí ľudia často trpia depresiami, pocitmi nepotrebnosti, straty motivácie ďalej žiť. Psy prebúdzajú v týchto osobách pozitívne emócie. Sú zmenou v zabehaných koľajach ich života. Umožňujú telesný kontakt. Zlepšuje sa vzájomná komunikácia obyvateľov zariadenia, spoločná radosť uvoľňuje často napäté vzťahy. Pre niektorých je psík zdrojom relaxu, so psom sa maznajú a hladkajú ho. Pre iných zase aktivity: štvornohý terapeut aportuje, behá, nabáda k pohybu, spoločným hrám, prechádzke. Znižuje sa potreba vyžadovania pozornosti od ošetrovateľov. U ľudí trvale podráždených výrazne klesá miera agresivity voči okoliu.

Terapeutický pes môže chodiť na návštevy jedine so svojím majiteľom, nikdy s inou osobou, ktorá psa nepozná tak dôkladne a pes nereaguje adekvátne na jej povely. Súhra psa a človeka musí byť bezchybná.

Canis1 Canis2

Canis3

 

Reminiscenčná terapia – práca so spomienkami
Je aktivizačná metóda, ktorá využíva spomienky a ich vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov. Reminiscencia vychádza zo skutočnosti, že aj keď v pokročilom štádiu demencie býva postihnutá krátkodobá pamäť, tak dlhodobá pamäť je stále pomerne zachovaná. Prostredníctvom tejto terapie sa snažíme spolu s prijímateľmi sociálnej služby "opäť si zaspomínať" na ich detstvo, mladosť, život pred ich ochorením. Veľmi dôležitá je spolupráca s rodinou, ktorá môže poskytnúť mnoho dôležitých informácií o živote prijímateľa sociálnej služby, ale môže taktiež doniesť predmety či fotografie, ktoré evokujú spomienky  a majú pre nich emočný význam. Reminiscenčné stretnutia priniesli pozitívny ohlas nielen u samotných prijímateľov sociálnej služby, ale aj ich rodinných príslušníkov.
     

Tréning pamäti
Pre aktívnych seniorov a seniorov s poruchami pamäti (Alzheimerova demencia, demencie) prebiehajú v našom zariadení tréningy pamäti pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie a sociálnych pracovníkov. Cieľom tréningu pamäti je vhodnými cvičeniami zameranými na posilnenie zachovaných kognitívnych (poznávacích) funkcií predísť ich zhoršeniu, naučiť ich využívať techniky ukladania údajov do pamäti (mnemotechniky) ako vhodnú kompenzáciu nedokonalosti pamäti, vytvoriť návyk na každodenné cvičenie pamäti, zvýšiť ich kvalitu života. 
Obsahom tréningu pamäti sú:

 • mnemotechniky - techniky ukladania informácii do pamäti
 • psychomotorické cvičenia
 • koncentračné cvičenia
 • cvičenie pozornosti a zmyslového vnímania
 • reminiscenčná terapia - práca so spomienkami
 • grafomotorické úlohy
 • logické úlohy
 • cvičenia využívajúce dlhodobú pamäť a krátkodobú pamäť 

Samotný tréning prebieha individuálne ale aj skupinovo ako cyklus stretnutí v trvaní 1,5 – 2 hodiny. Stretnutia sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch, spravidla 1 – 2 krát týždenne v pevne stanovenom čase. Cieľom skupinového tréningu pamäti je interakcia medzi účastníkmi, zníženie závislosti stimuláciou pamäti a povzbudzovanie ich sebadôvery, aby boli zmysluplne zamestnaní a aby sme u nich cielene udržiavali schopnosť písať a čítať.

BazénBazén

 

Zmyslová stimulácia u ľudí s Alzheimerovou chorobou a demenciou
Zmyslová stimulácia u ľudí s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie znižuje rozrušenie a nepokoj a tiež zlepšuje spánok, z tohto dôvodu zmyslová stimulácia znamená zlepšenie kvality života pre prijímateľa sociálnej služby, rovnako ako aj pre jeho opatrovateľa. Za zmyslovú stimuláciu môžeme celkom jednoducho považovať čokoľvek, čo stimuluje jeden z našich piatich zmyslov - stimulácia zraku, chuti, hmatu, zvuková stimulácia, čuchová stimulácia.