ARCUS
2% z dane

28.8.2006 bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Občianske združenie príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS Košice. Občianske združenie pracuje pri zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS v Košiciach.
Hlavným cieľom združenia je záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích sociálno – zdravotných, spoločenských a voľno – časových potrieb pre všetky sociálne skupiny občanov zariadenia ARCUS v Košiciach so sídlom na Skladnej č.4.

Základným cieľom združenia je:

 • chrániť a presadzovať práva a záujmy občanov zariadenia ARCUS v Košiciach, spolupracovať a poskytovať pomoc členom ich rodiny,
 • zlepšovať kvalitu života občanov v zariadení ARCUS v Košiciach, najmä ochranou a podporou ich zdravia, prevenciou a liečbou,
 • obnovovať, podporovať a  udržiavať fyzickú, psychickú a  sociálnu aktivitu občanov   v zariadení ARCUS v  Košiciach,
 • skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby pre občanov, predovšetkým pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • pomáhať občanom zariadenia ARCUS v Košiciach v procese integrácie a sebarealizácie v spoločnosti,
 • realizovať všestranné športové a voľno-časové aktivity primerané záujmom a možnostiam občanom aj zdravotne postihnutých,
 • podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej a čitateľskej gramotnosti občanov formou realizáciu rôznych kultúrne-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít,
 • sociálnym tréningom zabezpečovať získavanie sociálnych zručností, pocit uspokojenia vlastnej identity, možnosť sebapresadzovania,
 • získavať a  zaškoľovať dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri starostlivosti o občanov pri jednoduchých aktivitách (sprevádzanie pri prechádzkach, čítanie, oboznamovanie sa s aktuálnymi spoločenskými udalosťami a pod.)
 • vytváranie priaznivých ekonomických predpokladov pre činnosť združenia,
 • ochrana práva a oprávnených záujmov svojich členov.  

 • Občania, ktorí majú záujem a možnosť prispieť ku skvalitneniu služieb zariadenia ARCUS – ŠZ a ZpS v Košiciach (vítaná je pomoc rôzneho charakteru) a chcú spoznať život v našom zariadení, sa môžu obrátiť osobne na zamestnancov Sociálneho úseku zariadenia ARCUS – ŠZ a ZpS na Skladnej ulici č. 4 v Košiciach alebo sa informovať na tel. čísle 055/7292498 . Členom združenia sa môže stať fyzická aj právnická osoba, plnoletý občan nad 18 rokov veku, ak súhlasí so stanovami a cieľmi združenia. Výška členského príspevku činí pre pracujúcich členov 10 € ročne, pre člena dôchodcu 5 € ročne. Číslo účtu: 20298641/ 6500.

  2% z dane

  DARUJTE NÁM VAŠE
  2% Z DANE Z PRÍJMU

  Prispejte na zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS príspevkom  2%  (3%)  z Vašich daní, alebo hoci i symbolickou sumou v hotovosti, alebo bezhotovostne na číslo účtu IBAN
    SK 3465000000000020298641
  v Poštovej banke, a.s.
  Potešíme sa aj vecným darom.

   • Ak ste ZAMESTNANEC, tak je potrebné, aby ste dali vyplniť zamestnávateľovi formulár Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (stiahnuť tu). Následne ako zamestnanec vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky  2%  (3%) zaplatenej dane (stiahnuť tu) a odovzdáte ho na daňový úrad do 30.4.2018  alebo v našom zariadení na sociálnom úseku.
   • SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÉ OSOBY a  PRÁVNICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom  priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31.3.2018.

   Údaje potrebné k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky  2%  (3%) zaplatenej dane:
   Združenie príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS Košice
   Občianske združenie
   Skladná 4, 040 01 Košice
   IČO: 42102707