ARCUS

Domov


Vážení príbuzní, rodiny a priatelia,

dovoľte, aby sme sa týmto oficiálne vyjadrili k situácii krízového riadenia v zariadení ARCUS  - ŠZ a ZpS.

Aj napriek tomu, že ako jedno z mála zariadení sociálnych služieb sme sa držali „negatívni“ od samého začiatku vzniku celosvetovej pandémie, zaviedli sme prísne opatrenia, koronavírus sa prejavil aj v našom zariadení.

Epidemiologicko-hygienické opatrenia boli zavedené v súlade s  usmerneniami hlavného hygienika SR, MPSVaR, MZ SR, ÚVZ SR a tiež s usmerneniami nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja od samého začiatku, teda už v prvej vlne pandémie. Zariadenie postupne dopĺňalo, upravovalo tieto usmernenia ako aj prijímalo nové opatrenia vzhľadom k meniacej a zhoršujúcej sa situácie na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 a postupovalo podľa Pandemického plánu MPSVaR, ako aj pandemického semafóru pre sociálne služby.

Zariadenie na prelome jarného a letného obdobia pretestovalo PCR testami všetkých klientov aj zamestnancov, kde výsledok u všetkých bol negatívny. Od nástupu II. vlny pandémie v pravidelných intervaloch 1 x za 2 týždne testovalo antigenovými testami všetkých prijímateľov sociálnej služby ako aj zamestnancov, posledné plošné testovanie bolo realizované 4.1. s negatívnym výsledkom testov. Testovalo sa aj priebežne u klientov, ktorých zdravotný stav sa nepozdával ošetrujúcemu personálu, a u klientov sa dovtedy  neprejavili žiadne príznaky. Aj napriek častému testovaniu je možné, že antigénové testy neodhalia včasnú možnú nákazu ochorenia, tieto poznatky komunikuje aj vedecká verejnosť v médiách.

Dňa 10.1. sa vyskytli prvé pozitívne  prípady. Opakovane sa všetci klienti testovali a pozitívni klienti sa izolovali do karanténnych miestností. Uzatvorilo sa aj jedno celé poschodie, kde bolo 12 pozitívnych klientov. Tím zamestnancov, ktorí v teň deň boli v službe ostali pracovať nepretržite 7 dní  24 hodín. Postupne však začali pribúdať ďalší pozitívni klienti a žiaľ dochádza  aj k relatívne vysokej úmrtnosti, hlavne u klientov s viacerými diagnózami vo veku prevažne nad 80 rokov. Touto cestou všetci zamestnanci zariadenia vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým našich ctených klientov. Je nám nesmierne ľúto, že sme v dôsledku rozšírenia ochorenia COVID-19 napriek snahe celého kolektívu nedokázali týmto úmrtiam zabrániť.

Od dňa 17.1. sa úplne uzatvorili všetky poschodia v zariadení so samostatnými krízovými službami. Klienti sú izolovaní vo svojich izbách, aby nedochádzalo ku stretnutiam a kontaktom na spoločných chodbách. Strava je zabezpečená a dovážaná pred dvere oddelenia, kde si ju preberie personál oddelenia a distribujú ju pre klientov aj zamestnancov. Obdobne odpad je v igelitových vreciach vyložený pred dvere, odkiaľ ho podporný tím preváža do kontajnerov. Odpad od pozitívne testovaných klientov je v špecialnych vreciach označených COVID-19 a špeciálne uskladnený a likvidovaný na základe osobitnej zmluvy s firmou KOSIT. Všetci zamestnanci v priamom styku s klientmi sú vybavení OOPP vrátane celotelových overalov, respiratorov, rušiek, rukavíc a štítov. Každé poschodie je vybavené germicídnymi žiaričmi. Humanitárna spoločnosť ADRA nám zapožičala ďalších 12 germicídnych žiaričov, ktoré sa rozdistribuovali na dané poschodia. Občianske združenie pôsobiace pri zariadení ARCUS zakúpilo generátor ozónu na redukovanie množstva nežiadúcich baktérií, plesní,  vírusov a iných mikroorganizmov vo vzduchu. Dezinfekčné prostriedky sú neustále distribuované v zariadení pri vstupoch na oddelenia, v administratívnej časti, v jedálne, pri vstupe do zariadenia na vrátnici, pri telocvični a pod.

Tímy zamestnancov pracujúcich na oddeleniach sú v krízovej službe 24 hodín denne 7 dní v týždni. Na danom poschodí pracujú, ale aj v oddelných priestoroch spia, stravujú sa aj oddychujú. Služby sa menia po týždni tj. 7 dňoch. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí neváhali a od samého začiatku ochotne nastúpili do týchto služieb, napriek riziku ohrozenia svojho zdravia.

Nami prijaté opatrenia týkajúce sa izolácie a karantény klientov i zamestnancov boli prokonzultované s RUVZ Košice, ktorý konštatoval, že považuje nami prijaté opatrenia za dostatečné. Počas soboty 23.1 na základe dohody s intervenčným tímom MZ SR a mobilnej odberovej jednotky boli testovaní PCR testami všetci doteraz negatívny klienti, ako aj zamestnanci a čakáme na výsledky.

Situácia v zariadení je vážna aj z výpadku vyše 40% zamestnancov, ktorí sú na PN buď z dôvodu pozitivity, karantény, ale aj iných ochorení, teda nemôžu zabezpečovať službu. Zariadenie má akútny nedostatok personálu a preto zabezpečuje najurgentnejšiu starostlivosť, ktorú klienti potrebujú. V dôsledku toho vznikli situácie, že rodinní príslušníci sa nevedeli telefonicky dovolať do zariadenia. Ospravedlňujeme sa všetkým rodinným príslušníkom a zároveň ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. Veríme, že tieto nedostatky budú postupne odstránené. V súvislosti s výpadkom a nedostatkom personálu v zariadení sme sa obrátili prostredníctvom KSK na Ministerstvo práce o pomoc. V spolupráci s humanitárnou organizáciou ADRA, od 25.1. posilnili  krízové tímy v zariadení piati dobrovoľníci, ktorí majú skúsenosti so starostlivosťou v takýchto krízových situáciách. Krízové tímy posilnili aj študenti - medici, pracovníci iných úsekov, napríklad sociálni pracovníci, psychológ, fyzioterapeuti, upratovačky a pod. Postupne sa ozývajú ďalší ochotní dobrovoľníci mimo našich zamestnancov, aj z radov rodinných príslušníkov.  Všetkým patrí úprimná vďaka.

Všetkým zamestnancom ako aj klientov od minulého roku boli zabezpečené z dotácie MPSVaR vitamíny D3, vitamín C, ktoré sa im podávajú. Taktiež zariadenie získalo ďalšie finančné prostriedky na nákup vitamínov pre klientov z grantu SPP. 

Vírus je nesmierne agresívny, má veľmi rýchly priebeh a aj príznaky nastupujú rýchlo, nevieme či aj v našom zariadení nejde teda o nejakú mutáciu, nakoľko aj v médiách sú komunikované informácie o rýchlej mutácii koronavírusu a o jeho výskyte už aj na Slovensku So žiadosťou o pomoc pri zistení aký druh vírusu sa rozšíril v našom zariadení, čí sa nejedná o niektorú z jeho zmutovaných foriem sme požiadali  aj p. Prof. Pavla Jarčušku,PhD., prezidenta Slovenskej společnosti infektológov. Seniori, ako najrizikovejšia skupina, sú veľmi ohrození, vzhľadom k tomu mali byť aj naši klienti a zamestnanci očkovaní, a to dňa 21. januára 2021. Po konzultácii s  očkovacím tímom a objasnení situácie v ARCUSe lekári prehodnotili situáciu a očkovanie presunuli na neskôr. Vedenie zariadenia hľadá v spolupráci s rodinnými príslušníkmi, odbornými lekármi riešenie aj pomocou nasadenia experimentálnej liečby, ktorá bola v poslednej dobe medializovaná.