ARCUS

Na základe záverov krízového štábu KSK dochádza k čiastočnej úprave podmienok návštev v interiéri.
Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS odo dňa 24.6.2020  umožňuje návštevy prijímateľov sociálnej služby v interiéri podľa nasledovných podmienok:

 • Zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby neumožňuje prijatie návštevy v exteriéri zariadenia.
 • Návšteva v interiéri (na izbe) môže trvať maximálne 30 min. a prijímateľa môže navštíviť maximálne jedna  osoba.
 • Príbuzní a návštevníci  sú povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia platiace v zariadení (ako nosenie rúška, dezinfekcia rúk a pod .) počas celej dĺžky pobytu  návštevy v zariadení. Sú povinní  podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj Čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
 • Návštevy nebudú povolené osobám s podozrením na ochorenie Covid-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam alebo žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, osobám mladším ako 15 rokov a osobám pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok.
 • Žiadame príbuzných a známych, aby si  návštevu vopred dohodli telefonicky v čase od 8:00-13:00 hod.  počas pracovných dní  na telefónnom čísle 055/7292491 u vedúcej zdravotného úseku /resp. zastupujúcej sestry.

 

Pre ostatné prípady naďalej platí ZÁKAZ NÁVŠTEV V INTERIÉRI zariadenia a platí možnosť návštev IBA V EXTERIÉRI, za dodržania všetkých platných nariadení a usmernení.

Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS od 15.6.2020 obnovuje poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou podľa nasledovných podmienok:

 • Prijímateľa sociálnej služby navštevujúceho ambulantnú formu ŠZ si prevezme zamestnanec pred vstupom do budovy a minimalizuje tak čas sprevádzajúcej osoby prijímateľa sociálnej služby len na nevyhnutné odovzdanie a vyzdvihnutie prijímateľa.
 • Prijímateľ sociálnej služby resp. sprevádzajúca osoba prijímateľa budú pri príchode do zariadenia informovaný o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia, povinnosti vyplniť Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku.
 • Prijímatelia sociálnej služby vstupujúci do zariadenia sú povinní podrobiť sa dezinfekcii rúk a meraniu teploty. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia ( zvýšená teplota – nad 37,2°C, kašeľ, sekrécia z nosa) im nebude umožnený vstup do zariadenia.
 • Prijímatelia sociálnej služby sa v interiéri a exteriéri pohybujú s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).

Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS odo dňa 8.6.2020  umožňuje návštevy prijímateľov sociálnej služby podľa nasledovných podmienok:

 • Návštevy budú realizované v exteriéri zariadenia ARCUS, kde je možné využívať celý areál záhrady zariadenia s príslušenstvom počas pracovných dní v čase od 9.00do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hod.
 • Vstup do zariadenia pre návštevníkov bude umožnený cez vonkajšiu bočnú vstupnú bránu (prechod cez parkovisko).
 • Každého prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby.
 • Príbuzní a návštevníci vstupujúci do zariadenia sú povinní  podrobiť sa dezinfekcii rúk, merania teploty a podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj Čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
 • Návštevy nebudú povolené pre osoby s podozrivým z ochorenia Covid-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam alebo žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti a osobám mladším ako 15 rokov.
 •  Žiadame príbuzných a známych aby si  návštevu vopred dohodli telefonicky v čase od 8:00-12:30  a od 13:00 do 15:00 hod. počas pracovných dní  na telefónnom čísle 055/7292491, kl.30. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy neuskutočnia a termíny budú musieť byť opätovne dohodnuté.

 

 

 

 

 

DomovStaroba je etapa života, ktorou sa väčšina ľudí zaoberá až vtedy, keď sa ocitne priamo pred ňou. Na starobu sa treba včas pripraviť. Otázka starnutia totiž nie je iba otázkou starých ľudí. Je vecou všetkých nás. Každý starne a všetci raz budeme starí. Čím viac vieme o starnutí, tým menej strachu a obáv v nás bude starnutie vyvolávať, a tým lepšie budeme rozumieť samým sebe a ostatným ľuďom.